Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom

by spravca

Základná otázka znie: Čo sú to osobné údaje? Keďže zákon neupravuje konkrétny zoznam údajov, ktoré sú považované za osobné, musí si každý prevádzkovateľ, ktorý prichádza do kontaktu s údajmi fyzických osôb, dobre overiť, čo všetko možno chápať ako osobné údaje, keďže sa na ne vzťahuje aj ochrana osobných údajov.

Osobné údaje sú…

Pod osobnými údajmi jednotlivca rozumieme nasledovné:

– titul

– meno a priezvisko

– adresa a ďalšie kontaktné údaje

– dátum narodenia, prípadne rodné číslo (či iný, všeobecne použiteľný identifikátor)

– údaje o správaní a konaní danej osoby

– biometrické údaje

– informácie o osobných vlastnostiach, pomeroch a ďalších špecifických znakoch odhaľujúcich fyzickú, fyziologickú, psychickú, kultúrnu, ekonomickú či sociálnu identitu konkrétnej fyzickej osoby

Každý prevádzkovateľ s obdobnými údajmi do styku prichádza, a teda by mal dobre poznať platný zákon o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ a jeho znalosť ochrany osobných údajov osôb

Prevádzkovateľ je každý, kto sám alebo spoločne s inými osobami pred začatím spracúvania osobných údajov vymedzí účel a prostriedky spracovania. Pod spracovaním osobných údajov chápeme vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, predovšetkým ich získavanie, zhromažďovanie, ďalšie šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie, vyhľadávanie, prehliadanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie. Každý, kto minimálne jednu z vyššie menovaných činností s osobnými údajmi iných osôb vykonáva, je teda prevádzkovateľom, z čoho mu plynú povinnosti na ochranu osobných údajov aj prípadné školenie o nich.

Oprávnená osoba verzus prevádzkovateľ

Oprávnená osoba je každá fyzická osoba, ktorá prichádza do kontaktu s osobnými údajmi v rámci svojho pracovného pomeru alebo pri výkone svojej podnikateľskej činnosti. Čiže zvyčajne je prevádzkovateľ aj oprávnenou osobou, ale nemusí to tak byť vždy. V každom prípade mu z tejto pozície plynie mnoho povinností, aby nemohlo dôjsť k obvineniu zo zneužitia niekoho osobných údajov.

You may also like